Braniewo (z niem. Braunsberg), nazywane także "Atenami Północy" jest najstarszym miastem na Warmii. Prawa miejskie miastu zostały mu nadane w 1254 r. Jest siedzibą władz starostwa i leży w północno - zachodniej części województwa warmińsko - mazurskiego, nad rzeką Pasłęką. Braniewo jest miastem o bogatej, ponad 700 - letniej historii, niegdyś było siedzibą Biskupów Warmińskich i pierwszą stolicą Warmii. Miasto słynie także z najmniejszego zoo w Polsce. Jest to jedyne zoo na terenie województwa.WAŻNE DATY Z HISTORII BRANIEWA

- 1249 r. - pierwsza wzmianka o Braniewie w dokumencie o zawarciu pokoju z Prusami w Dzierzgoniu,

- 1254 r. - nadano miastu prawa miejskie,

- do 1340 r. miasto było siedzibą Biskupów Warmińskich,

- w XIV w. powstał tu zamek, zburzony w 1879 r. (dzisiaj po zamku została tylko wieża),

- 1346 r. - wzniesiony został kościół pw.św. Katarzyny (został on zburzony w czasie drugiej wojny światowej i odbudowany w 1984 r.),

- 1440 r. - Stare Miasto Braniewo przystąpiło do Związku Pruskiego
- od połowy XIV w. Braniewo przynależy do Hanzy, posiada własną flotę
- od XVI w. miasto było ważnym centrum szkolnictwa, istotnym dla rozwoju kultury całego wschodniego regionu nadbałtyckiego
- 1518 r. - powstało papieskie seminarium misyjne

- 1565 r. - założone zostało Collegium Hosianum przez kardynała Stanisława Hozjusza,
- 1567 r. - powstało diecezjalne seminarium duchowne

- 1818 r. - została wyodrebniona nowa szkoła typu akademickiego Liceum Hosianum, wokół której w XIX w. kształtowało się katolickie centrum kulturalne z warmińskim Centrum Historycznym, wielką biblioteką i od 1880 r. muzeum z ogrodem botanicznym.
- 1887 r. - powstała pierwsza w Prusach Wschodnich Szkoła Rolnicza,

- u progu XVIII w. czekała miasto seria wojen i związanych z nimi nieszczęść. Po zakończeniu wojny północnej i wielkiej epidemii dżumy, Braniewo zaczęło znowu odżywać, napływali nowi mieszkańcy, powstały nowe przedmieścia

- w początkach XIX wieku miasto liczące około 5tys. mieszkańców było nadal największym miastem na Warmii

- 1936 r. - zwiększono garnizon wojskowy.

W latach 1939 - 1945 w wyniku działań wojennych miasto zostało zniszczone, w tym wszystkie zakłady przemysłowe oraz historyczne centrum.

Prowadzone w latach 1955 - 1959 rozbiórki i wprowadzenie do śródmieścia typowej zabudowy blokowej zniszczyły zabytkowy charakter miasta.
(Fot. By Stako - Praca własna, CC BY-SA 3.0)